قالب پروفیل

قالب پروفیل درب و پنجره

UPVC PROFILE EXTRUSION TOOLS

طراحی

PROFILE CREATES FUNCTION – FUNCTION CREATES PROFILE

دیدگاهمان برای اکستروژن پروفیل تنها به ماشین آلات یا قالب محدود نشده است، بلکه بر روی طراحی کل فرایند اکستروژن نه تنها شامل احتیاجات محیطی تولید کننده بلکه همچنین شامل افرادی که در آن محیط مشغول به کار هستند، متمرکز شده است.بر اساس این مفهوم، ما همیشه در طراحی و یافتن یک شکل نه تنها برای ایفا کردن نقش بلکه برای بهینه سازی تجربه کاری در تولید نیز پیشرو هستیم.

آستروپلاست آخرین نسل ماشین آلات اکستروژن بر اساس ایده رضایت بخشی مفهوم حط ادغام شده ای که کلیه احتیاجات اکستروژن پروفیل مدرن را برآورده کند، تحقق بخشیده است.استفاده نتیجه بخش از قطعات استاندارد، مفهوم های طراحی های نوآورانه و نهایت انعطاف پذیری ماشین آلاتمان ر ا به  یکی از پیشروان خطوط تولید اقتصادی و تکنولوژیکی بدل کرده است. آخرین نسل خطوط اکستروژن آستروپلاست به صورت جداگانه طراحی نشده است بلکه به عنوان یک مجموعه خانواده به هم پیوسته و قابل تعویض از ماشین آلات ساخته شده اند. بر اساس اصول طراحی مدرن  و تجربیات عملی ژرف به یک مفهوم عمیقی سوق پیدا میکنیم که نه تنها فقط بهترین قیمت و کارآیی  را ارائه کنیم بلکه سود بلند مدت برای تولید کننده را به ارمغان آوریم.

امروز آستروپلاست در گستره جهانی از پیشروان قالبهای اکستروژن در کیفیت و نوآوری میباشد. بیشترین سوددهی مشتری به اصلیترین قاعده کاری ما در مرکز توسعه راه کارهای محصول جدید میباشد. در کنار این اصل امروزه صرفه جویی در مصرف انرژی بیشتر و بیشتر مورد توجه در فرایند اکستروژن پروفیل قرار گرفته است. نه فقط هزینه های مثبت تاثیرگذار میباشند، بلکه همچنین جنبه های محیطی اکستروژن پروفیل میتواند بهینه سازی شود.

کیفیت و پایداری

The essential quality of state of the art extrusion tooling is process stability. Austroplast’s core competence is designing, manufacturing and finishing superior extrusion tools that maximize stability and production efficiency. Close and intensive cooperation with European stell manufacturers leads to the well-known first class Technoplast Tool Steel quality. Together with rigid quality control and latest developments all of these efforts lead to improved wear resistance and elongate of lifespan for our tools.

راه کارهایی برای قالبهای اکستروژن

Segmented And Mandrel Dies

Reliability in Extrusion leads always to further improvements of Extrusion Tools. Meanwhile Segmente Dies from Austroplast are current state of the at and world wide accepted for their accuracy and cost saving effects in the production of extruded profiles. Having beed developed to improve process stability Segmented Dies retain the sturdiness of Mandrel Dies while allowing for improved precision in guidance of melt flows. A larger production window makes this tooling system ideal for complex profile geometries, co-extrusion and processing of regrind. Although Mandrel Die Systems have there applications in the Austroplast world, most of the high-tech dies are executed nowadays as segment Dies.
TC1 copy

معرفی چیدمان قالبها و خطوط اکستروژن پروفیل پنجره

Back to Top

2021 © همه حقوق این وبسایت برای شرکت آسترونکست محفوظ میباشد